Thông báo triển khai tuần lễ SV NCKH Viện ĐT-VT 2018 - Lần thứ 35

Kính đề nghị các Bộ môn triển khai tuần lễ sinh viên nghiên cứu khoa học viện ĐT-VT lần thứ 35
1. Thông báo tới các sinh viên và các thầy cô trong bộ môn về tuần lễ sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 35. Thời gian đăng ký SVNCKH từ 11/4 - 19/4/2018
2. Số sinh viên mỗi nhóm tối đa 5 thành viên.
3. 1 thầy cô có thể hướng dẫn nhiều nhóm bảo vệ ở cấp bộ môn. Khi các bộ môn gửi để tài lên cấp Viện, mỗi thầy cô hướng dẫn tối đa 2 nhóm.
4. Các bộ môn triển khai cho sinh viên bảo vệ tại cấp bộ môn trong thời gian 23/4 – 5/5/2018 (Đăng ký thời gian trước cho BTC để thông báo cho các nhóm sinh viên chuẩn bị)
5. Nộp Biên bản bảo vệ tại cấp bộ môn cho BTC (Mẫu 5 + Mẫu 6) (Bản cứng + Bản mềm). Deadline 8/5
6. Các nhóm được bộ môn đề xuất xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp. Bộ môn tổng hợp các tóm tắt có chữ ký của giảng viên hướng dẫn để nộp cho BTC cùng với Biên bản bảo vệ.
7. 11/5 BTC sẽ gửi thông báo cho các bộ môn, các thầy cô, các nhóm sinh viên danh sách các nhóm được lựa chọn để bảo vệ oral tại cấp Viện. Các nhóm còn lại sẽ được trình bày dưới dạng Poster tại buổi bảo vệ.
8. Từ 14 – 16/5 Hội nghị SVNCKH cấp Viện được tổ chức tập trung tại thư viện Tạ Quang Bửu
9. Các nhóm được bộ môn đề xuất và Viện lựa chọn (tối đa 40 nhóm) sẽ được cấp giấy chứng nhận SVNCKH của trường và được đăng lên kỷ yếu.

A. Yêu cầu các nhóm gửi thông tin đăng ký theo đường Link từ 11/4 – 19/4

  1. Bước 1: ĐĂNG KÝ

Sử dụng link dưới đây để Đăng ký thông tin nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học.
https://tinyurl.com/registrationsvnckh35

Đề nghị các nhóm sinh viên khai đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn Trong form đăng ký có mục Tóm tắt đề tài (Abstract) và mục Tài liệu tham khảo. Yêu cầu các nhóm thực hiện 2 bước sau:
Chế bản trước theo Mẫu Tóm tắt để đảm bảo thông tin vừa trong 1 trang (Tải mẫu viết tóm tắt trong file đính kèm (File: 1. Tóm tắt - Bộ môn - Tên nhóm (hoặc tên đầu các thành viên) - SVNCKH 2018 - Version X (Mẫu))
Copy Nội dung tóm tắt vào mục Tóm tắt đề tài của form
Copy nội dung tài liệu tham khảo vào mục Tài liệu tham khảo

  1. Bước 2: Tải các tài liệu nghiên cứu

Các nhóm tải File 1 (Tóm tắt) và File 2 (Thông tin SVNCKH 2018) lên trang
https://tinyurl.com/uploadsvnckh35

Các File 3 (Báo cáo IEEE) và File 4 (Poster) các nhóm sẽ upload tại trang web trên sau khi bảo vệ cấp Bộ môn.

(--- Cách đặt tên file thông tin: Thông tin SVNCKH 2018 – Nhóm ABC – Tên viết tắt Bộ môn - Viện ĐTVT.xls Ví dụ: Thông tin SVNCKH 2018 – Nhóm EEG – KTTT – Viện ĐTVT.xls ----)

Chú ý: Các nhóm khai báo theo đường link trên (1) và upload File 1 (Tóm tắt) và File 2 (Thông tin SVNCKH 2018 - Nhóm ABC - Tên viết tắt Bộ môn - Viện ĐTVT.xls) mới được bảo vệ cấp bộ môn.
Các thông tin đấy đủ các thầy cô có thể xem trong file thông báo đính kèm.
Các mẫu giấy tờ cho sinh viên + Giấy tờ hội đồng các bộ môn trong file Hội đồng cấp Bộ môn - SVNCKH 2018 Viện ĐTVT.rar.