TS Nguyễn Minh Đức

TS. Nguyễn Minh Đức

Phòng làm việc :308B – C9

E-Mail: E-Mail: duc.nguyenminh5@hust.edu.vn

Các môn giảng dạy

 • Cấu kiện điện tử
 • Kỹ thuật điện tử
 • Technical Writing
 • BME1

Quá trình đào tạo

 • 2007-2012: ĐH – Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • 2012-2014: THS – Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • 2016-2020: TS – University of Sydney, Australia

Định hướng nghiên cứu chính

 • Thiết bị y sinh
 • Phục hồi chức năng
 • Machine learning / Artificial Intelligence

Các nghiên cứu đang thực hiện

 • Xây dựng thiết bị đo không xâm lấn các thông số sống của con người
 • Xây dựng thiết bị và trò chơi phục hồi chức năng sớm cho trẻ bại não.
 • Xây dựng mô hình AI chẩn đoán sớm bại não
 • Xây dựng thiết bị hỗ trợ vận động chi trên cho người đột quỵ.
 • Xây dựng mô hình AI sàng lọc sớm các triệu chứng tự kỷ.

Các bài báo đã công bố

 • . Qian PC, Nguyen DM, Barry MA, Tran V, Lu J, Thiagalingam A, Thomas SP, McEwan
  A. Optimizing Impedance Change Measurement During Radiofrequency Ablation Enables
  More Accurate Characterization of Lesion Formation. JACC: Clinical Electrophysiology.
  2020 Nov 25.
 • Duc M Nguyen, Pierre Qian, Tony Barry, McEwan Alistair L. Cardiac Radiofrequency
  ablation tracking using Electrical Impedance Tomography. Biomedical Physics &
  Engineering express 2019
 • Nguyen, D.M., Qian, P., Barry, T. and McEwan, A., 2019. Self-weighted NOSER-prior
  electrical impedance tomography using internal electrodes in cardiac radiofrequency
  ablation. Physiological measurement, 40(6), p.065006.
 • Nguyen, D.M., Qian, P., Barry, T. and McEwan, A., 2020. The region-of-interest based
  measurement selection process for electrical impedance tomography in radiofrequency
  cardiac ablation with known anatomical information. Biomedical Signal Processing and
  Control, 56, p.101706.
 • Nguyen, D. M., Zhu, D., Barry, T., Qian, P., & McEwan, A. Combined electrical and
  thermal simulation of EIT to detect lesion formation in RF ablation using internal
  electrodes. 18th International Conference on Biomedical Applications of Electrical
  Impedance Tomography. p. 52.
 • . Nguyen, D. M., Andersen, T., Qian, P., Barry, T., & McEwan, A., 2020. Electrical
  Impedance Tomography for monitoring cardiac radiofrequency ablation: a scoping review
  of an emerging technology. Medical Engineering & Physics
 • Thipayawat, T., Minh, D. N., Prinable, J., McEwan, A., & Barry, T. (2019, July).
  Experimental Validation of the Multiphysics Modelling of Radiofrequency Ablation using
  Physical Phantom. In 2019 41st Annual International Conference of the IEEE Engineering
  in Medicine and Biology Society (EMBC) (pp. 154-157). IEEE
 • 8. Minh, D. N., Zhu, D., Jin, C., McEwan, A., Qian, P., & Barry, T. (2016, October).
  Combined external and internal electrodes in EIT for deep changes: A simulation study.
  In 2016 International Conference on Biomedical Engineering (BME-HUST) (pp. 36-40).
  IEEE.
 • . Zhu, D., Barry, M. A., Nguyen, D. M., Qian, P., Thiagalingam, A., & McEwan, A.
  (2017). Comparison of internal multi-electrode arrays for electrical impedance
  tomography. Biomedical Physics & Engineering Express, 3(1), 015007.
 • ] . Cibis, T., Preikschat, S., Minh, D. N., Jones, P., Eskofier, B. M., & McEwan, A. (2017,
  December). Identification of electrical impedance tomography as simulation system
  emulating the electroreceptive system in aquatic animals. In 2017 IEEE Life Sciences
  Conference (LSC) (pp. 174-177). IEEE.
 • . Luong, D. T., Linh, N. T., Minh, D. N., Duc, H. T., Thai, H. N., & Duc, T. N. (2016,
  October). Optimal thresholds for two-state ECG compressing algorithm. In 2016
  International Conference on Biomedical Engineering (BME-HUST) (pp. 3-7). IEEE.
 • Kien, H. T., Phuong, N. H., Luyen, H. T., Duc, N. M., & Luong, D. T. (2020).
  Leukocyte (White Blood Cell) Classification with a Multi-stage Support Vector
  Machine. American Journal of Biomedical Sciences, 12(4).
 • Duc, N. M., Linh, N. T., & Thuan, N. D. New Approach to Designing Reliable Circuit
  for Acquiring Impedance Cardiography Signal (ICG).
error: Content is protected !!