Hội đồng bảo vệ đề tài SVNCKH lần 37 - Viện Điện tử Viễn thông - Chuyên ngành KT Y sinh

Theo kế hoạch triển khai tuần lễ sinh viên NCKH lần thứ 37, 2020. Bộ môn đã nhận được 10 đề tài đăng ký của sinh viên. Bộ môn đã lên kế hoạch cho sinh viên bảo vệ vào thời gian
Thời gian: 8h00 Thứ Ba ngày 26/05/2020
Địa điểm: Hội thảo C10 Thành phần hội đồng:
Chủ tịch: TS. Nguyễn Việt Dũng
Thư ký: TS. Đào Việt Hùng
Thành viên: Các thầy cô thuộc bộ môn CNĐT&KTYS