Sinh viên có chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên được MIỄN bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào

Các bạn thuộc ngành: ET-E4 và ET-E5 lưu ý về bài kiểm tra tiếng Anh.

Các sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt từ 5.5 IELTS trở lên hoặc tương đương còn hiệu lực đến ngày 05/10/2020 sẽ được MIỄN bài kiểm tra này.

Để được miễn thi, sinh viên nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tại phòng 101, C3B Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật từ 05/10 đến 07/10/2020.

Các bạn sử dụng quy đổi chứng chỉ ngoại đã đăng ký trên hệ thống tuyển sinh của trường ĐHBK Hà Nội trước đây KHÔNG CẦN nộp chứng chỉ nữa nhé.

Danh sách miễn thi sẽ được công bố vào ngày 10/10/2020 tại trang cla.hust.edu.vn và ctt-daotao.hust.edu.vn.

9117-BEA3-4-BC4-4483-AD56-2061-ECBD414-B