Các đề tài đã và đang triển khai

STT Tên đề tài Cấp 1 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống tự động làm sạch máu chảy ra trong quá trình phẫu thuật để tái sử dụng cho bệnh nhân Nhà nước 2 Nghiên cứu chế tạo thiết bị pha dịch lọc tự động dùng cho máy thận nhân tạo Nhà nước 3 Thiết kế chế tạo thiết bị điều ...