Danh sách chính thức các hội đồng bảo vệ ĐATN kỳ 20202-BM CNĐT KTYS

Các hội đồng ĐATN tổ chức bảo vệ online trên MS TEAMS. Viện sẽ tạo link TEAMS cho từng HĐ, add tài khoản của GV và SV, tạo meeting theo thời gian đã đăng ký. Các SV chú ý cập nhật thông tin và chuẩn bị tốt cho buổi bảo vệ tốt nghiệp.
Danh sách cụ thể các hội đồng

1. Các hội đồng Kỹ sư

2 Hội đồng cử nhân

3 Hội đồng CN nghiên cứu

error: Content is protected !!