Thông báo về việc bảo vệ BME Design 1 và 3 kỳ 2022.2

Để đảm bảo chất lượng môn học BME Design 1 và 3 chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh, các sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh CTTT sẽ bảo vệ theo hình thức hội đồng trong học kỳ 2022.2

Xin gửi thông báo về kế hoạch bảo vệ môn học BME Design 1 và 3 học kỳ 2022.2 cho lớp CTTT KTYS K66 và CTTT KTYS K65 như sau

 

Lịch bảo vệ BME DESIGN 1 cho sinh viên lớp CTTT KTYS K66: 13h00 ngày Thứ Hai ngày 14/08/2023. Địa điểm: C9

Lịch bảo vệ BME DESIGN 3 cho sinh viên lớp CTTT KTYS K65: 08h00 ngày Thứ Sáu ngày 18/08/2023. Địa điểm: C9

 

Yêu cầu với sinh viên:   

+ Join vào Teams để upload các tài liệu chuẩn bị cho buổi bảo vệ trước 14/08/2023 (BME Design 1) và 18/08/2023 (BME Design 3).

BME DESIGN 1:

TEAMS: CTTT KTYS K66 – BME DESIGN

TEAMCODE: zbwn7tg

BME DESIGN 3:

TEAMS: CTTT KTYS K65 – BME DESIGN

TEAM CODE: 0dk32mh

 

+ Upload Final Report lên mục File – folder Final Report

Đặt tên file:

Final Report – BME Design 1 – Adv Class 66 – First name Sv1 – Sv2 – Sv3 – GV HD (template trên Teams)

+ Upload Final Report lên qldt để GVHD đánh giá điểm quá trình.

+ Chuẩn bị slide báo cáo, một Poster A2 cho buổi bảo vệ theo thời gian và địa điểm trong thông báo.

+ Chú ý: Đối với CTTT K66 BME Design1 chỉ yêu cầu là thiết kế Conceptual Design cho topic của nhóm

 

Lịch bảo vệ BME DESIGN 1 cho sinh viên lớp CTTT KTYS K66 như sau:

 

* Hội đồng số 1: TS. Đào Việt Hùng, PGS.TS. Vũ Duy Hải, TS. Phạm Phúc Ngọc, ThS. Hoàng Quang Huy (3 nhóm)

Thời gian: 14:00-16:00 ngày 14/08/2023 (thứ Hai)

Địa điểm: C9-413

Gồm các nhóm sinh viên của. TS. Nguyễn Việt Dũng, TS. Nguyễn Thái Hà, TS. Trần Anh Vũ

 

* Hội đồng số 2: TS. Nguyễn Phan Kiên, TS. Nguyễn Việt Dũng, TS. Nguyễn Thái Hà (3 nhóm)

Thời gian: 14h00-16:00 ngày 14/08/2023 (thứ Hai)

Địa điểm: C9-409

Gồm các nhóm sinh viên của TS. Phạm Mạnh Hùng, TS. Dương Trọng Lượng, PGS.TS. Vũ Duy Hải

 

* Hội đồng số 3:  TS. Dương Trọng Lượng, TS. Phạm Mạnh Hùng, TS. Trần Anh Vũ (4 nhóm)

Thời gian: 14h00-16:00 ngày 14/08/2023 (thứ Hai)

Địa điểm: C9-401

Gồm các nhóm sinh viên của thầy TS. Nguyễn Phan Kiên, TS. Phạm Phúc Ngọc, ThS. Hoàng Quang Huy, TS. Đào Việt Hùng

 

Lịch bảo vệ BME DESIGN 3 cho sinh viên lớp CTTT KTYS K65 như sau:

 

* Hội đồng số 1: PGS.TS. Vũ Duy Hải, TS. Phạm Phúc Ngọc, ThS. Hoàng Quang Huy, TS. Đào Việt Hùng (3 nhóm)

Thời gian: 8:00-10:00 ngày 18/08/2023 (thứ Sáu)

Địa điểm: C9-401

Gồm các nhóm sinh viên của TS. Phạm Mạnh Hùng, TS. Dương Trọng Lượng, TS. Trần Anh Vũ.

 

* Hội đồng số 2: TS. Nguyễn Việt Dũng, TS. Nguyễn Thái Hà, TS. Nguyễn Phan Kiên (4 nhóm)

Thời gian: 8h00-10:00 ngày 18/08/2023 (thứ Sáu)

Địa điểm: C9-413

Gồm các nhóm sinh viên của PGS.TS. Vũ Duy Hải, TS. Phạm Phúc Ngọc, ThS. Hoàng Quang Huy, TS. Đào Việt Hùng

 

* Hội đồng số 3:  TS. Phạm Mạnh Hùng, TS. Dương Trọng Lượng, TS. Trần Anh Vũ, (3 nhóm)

Thời gian: 8h00-10:00 ngày 18/08/2023 (thứ Sáu)

Địa điểm: C9-409

Gồm các nhóm sinh viên của thầy TS. Nguyễn Việt Dũng, TS. Nguyễn Thái Hà, TS. Nguyễn Phan Kiên

 

error: Content is protected !!