TS Nguyễn Thu Vân

Nguyễn Thu Vân, PhD

 

Phòng làm việc: C9 – 418

E-Mail: van.nguyenthu@hust.edu.vn

Các môn giảng dạy

 • Công nghệ chẩn đoán hình ảnh Y học hạt nhân và kỹ thuật xạ trị
 • Technical writing and presentation
 • Chẩn đoán hình ảnh tiên tiến

Quá trình đào tạo

 • 2000 – 2005: Bachelor of Engineering (B.E.), School of Electronics and Telecommunications, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam. Division: Biomedical Engineering.
 • 2005 – 2007: Master of Science (M.Sc.), School of Information and Communication Technology, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam. M.Sc. thesis: Building a database for computer aided processing of mammograms
 • 2013 – 2017: Doctor of Philosophy (Ph.D.), Centre for Advanced Imaging, University of Queensland, Brisbane, Áutralia. Ph.D. Research Project: Neurological study of a mouse model of Fetal Alcohol Spectrum Disorders using advanced imaging techniques

Định hướng nghiên cứu chính

 • Xử lý ảnh y tế
 • Thiết bị đeo tay theo dõi các thông số cơ thể
 • Chẩn đoán sớm bệnh bại não, tự kỉ
 • Bệnh án điện tử

Các nghiên cứu đang thực hiện

 • Chẩn đoán sớm bệnh bại não qua việc phát hiện các chuyển động của trẻ sơ sinh bằng cách xử lý ảnh thu nhận từ camera.

Các bài báo đã công bố

 • Nguyen, V.T., Bhalla, R., Cowin, G., Stimson, D.H., Song, X., Chong, C.,
  Jackson, A., Trigg, W., Tieng, Q.M., Mardon, K., Galloway, G.J.,
  Kurniawan, N.D., GABAa receptor density alterations revealed in a mouse
  model of early moderate prenatal ethanol exposure using [18F]AH114726.
  Nuclear Medicine and Biology, 2020. 88-89.
 • Nguyen, V.T., Tieng, Q.M., Mardon, K., Zhang, C., Chong, S., Galloway,
  G.J., Kurniawan, N.D., Magnetic Resonance Imaging and Micro-Computed
  Tomography reveal brain morphological abnormalities in a mouse model
  of early moderate prenatal ethanol exposure. Neurotoxicology and
  Teratology, 2020. 77.
 • Nguyen, H.T., Duong, L.T., Nguyen, T.T., Nguyen, V.T., PET image quality
  evaluation at upper and lower thresholds of 18F-FDG dose: A pilot study in
  Vietnamese patients. Journal of Science and Technology, 2018. 128.
 • Nguyen, V.T., Tieng, Q.M., Mardon, K., Chong, S., Galloway, G.J.,
  Kurniawan, N.D, Radiological studies of Fetal Alcohol Spectrum Disorders
  in Humans and Animal Models: An Updated Comprehensive Review.
  Magnetic Resonance Imaging, 2017. 43.
 • Nguyen, H.T., Nguyen, T.D., Nguyen, V.T., Building a database of
  mammographic images that aids the diagnosis and storage in hospitals in
  Vietnam. Journal of Science and Technology, Technical Universities, 2008.
  67.

Hội thảo

 • Nguyen, V.T., Bhalla, R., Cowin, G., Stimson, D.H.R., Song, X., Chong, S.,
  Jackson, A., Trigg, W., Tieng, Q.M., Mardon, K., Galloway, G.J.,
  Kurniawan, N.D., GABAa receptor activity alteration revealed in a mouse
  model of early moderate prenatal ethanol exposure using 18F-AH114726.
  World Molecular Imaging Congress, 2016 (New York, USA).
 • Nguyen, V.T., Sepehrband, F., Alomair, O., Chong, S., Tieng, Q.M.,
  Mardon, K., Galloway, G.J., Kurniawan, N.D., In vivo mouse brain NODDI
  acquired at 9.4T using cryogenic probe. International Society of Magnetic
  Resonance in Medicine, 2015 (Toronto, Canada).
 • Nguyen, V.T., Chong, S., Tieng, Q.M., Mardon, K., Galloway, G.J.,
  Kurniawan, N.D., Neurological study of a Mouse Model of Fetal Alcohol
  Spectrum Disorder using Advanced In vivo Imaging Techniques.
  International Society of Magnetic Resonance in Medicine, 2015 (Toronto,
  Canada).
error: Content is protected !!