TS Nguyễn Việt Dũng

TS. Nguyễn Việt Dũng

 

Phòng làm việc : C9-308A

E-Mail:dung.nguyenviet1@hust.edu.vn

Các môn giảng dạy

 • Cảm biến và kỹ thuật đo lường Y sinh
 • Xử lý ảnh y tế
 • Xử lý ảnh

Quá trình đào tạo

 • 1995-2000: Đại học Bách khoa Hà Nội, Kỹ sư Điện tử Viễn thông
 • 2001-2003: Đại học Quốc gia Kyungpook Hàn Quốc, Thạc sỹ Kỹ thuật Điện tử
 • 2014: Đại học Bách khoa Hà Nội, Tiến sỹ Kỹ thuật Điện tử

Định hướng nghiên cứu chính

 • Thiết bị y tế
 • Xử lý tín hiệu y sinh và ảnh y tế
 • Kỹ thuật phục hồi chức năng

Các nghiên cứu đang thực hiện

 • Ứng dụng Deep Learning trong hỗ trợ phát hiện tổn thương ung thư vú trên ảnh chụp X-quang vú
 • Ứng dụng Deep Learning trong phát hiện, phân loại tế bào máu
 • Phân loại ảnh nội soi dạ dày
 • Phân loại bệnh lý tim mạch dựa trên tín hiệu điện tim ECG
 • Nhận thực cá nhân bằng tín hiệu điện tim
 • Nhận thực cá nhân bằng ảnh chụp tĩnh mạch

Các bài báo đã công bố

 • Duy Hai Vu, Viet Dung, Nguyen, et al., “Measurement, analysis data flow of patient monitor and building program to display on personal computer”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các
  trường ĐH Kỹ thuật, 2007
 • Nguyen Viet Dung, Nguyen Dinh Thang, Do Thanh Nam, Acquiring Vital Patient Parameters
  and Interfacing with Mobile Phone, Proceedings of the second International conference on the
  development of Biomedical engineering in Vietnam, 2007
 • Nguyễn Đức Thuận, Vũ Duy Hải, Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Sỹ Dũng,
  Đinh Thị Nhung, Nguyễn Thu Vân, Phạm Văn Thanh, “Xây dựng chương trình quản lý phòng
  khám siêu âm BK-USManager” Hội thảo khoa học Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
  Bệnh viện VN-HISMANAG’08
 • Tien Dzung Nguyen, Viet Dzung Nguyen, Thuan Duong Ba Hong, Nam Chul Kim, Fast
  segmentation based on a hybrid of clustering and morphological approach, Proceeding of the
  Second International Conference on Communications and Electronics ICCE2008
 • Viet Dzung Nguyen, Duc Thuan Nguyen, Tien Dzung Nguyen, Van Thanh Pham, An
  Automated Method to Segment and Classify Masses in Mammograms, International Journal of
  Electrical and Computer Engineering, vol. 4, ISSN: 2010-3956, 2009
 • Viet Dzung Nguyen, Duc Thuan Nguyen, Tien Dzung Nguyen, Thom Thao Nguyen Thi, Duc
  Hoa Tran, A Program For Locating Possible Breast Masses On Mammograms, Proceeding of
  the Third International Conference on Biomedical Engineering in Vietnam, 2010
 • Viet Dzung Nguyen, Thu Van Nguyen, Tien Dzung Nguyen, Duc Thuan Nguyen, Hong Van
  Hoang, Detect Abnormalities in Mammograms by Local Contrast Thresholding and Rule-based
  Classification, Proceeding of the Third International Conference on Communications and
  Electronics (ICCE2010)
 • Nguyen Viet Dzung, Nguyen Tien Dzung, Nguyen Duc Thuan, Pham Van Thanh,
  Automatically contour-based detection of suspicious massive lesions in mammograms, Journal
  of Science and Technology – Technical Universities, vol. 79B, ISSN: 0868-3980, 2010
 • Viet Dzung Nguyen, Quang Huan Dao, Phuong Trung Lai Huu, Ngoc Tien Pham. “Design of
  Microcontroller-based Transcranial Impulse Electrotherapy Stimulation Device”, Proceeding of
  the Third International Conference on Communications and Electronics (ICCE), 2010
 • Viet Dung Nguyen, Duc Thuan Nguyen, Tien Dung Nguyen, Huu Long Nguyen, Duc Huyen
  Bui. “Application of Neural Network in Classifying Massive Lesions in Mammogram”.
  Proceeding of the Fourth International Conference on Biomedical Engineering in Vietnam, 2012
 • Viet Dung Nguyen, Quang Huan Dao, Phuong Trung Lai H, Ngoc Tien Pham, Duc Thuan
  Nguyen, A. V. Kipensky, A. P. Lastovka. “Design Current Stabilization Circuit for Transcranial
  Impulse Electro Stimulation”, Proceeding of the Forth International Conference on Development
  of Biomedical Engineering in Vietnam, 2012
 • M. D. Le, D. T. Nguyen, T. D. Nguyen, Q. D. Truong, V. D. Nguyen, “Combination of Block
  Difference Inverse Probability Features and Support Vector Machine to Reduce False Positives
  in Computer-Aided Detection for Massive Lesions in Mammographic Images”, Proceedings of
  6th IEEE International Conference on BioMedical Engineering and Informatics (BMEI), 2013,
 • M. P. Nguyen, Q. D. Truong, D. T. Nguyen, T. D. Nguyen, V. D. Nguyen, “An Alternative
  Approach to Reduce Massive False Positives in Mammograms Using Block Variance of Local
  Coefficients Features and Support Vector Machine”, Elsevier Procedia Computer Science, Vol.
  20, 2013
 • Q. D. Truong, M. P. Nguyen, V. T. Hoang, H. T. Nguyen, D. T. Nguyen, T. D. Nguyen, V. D.
  Nguyen, “Feature Extraction and Support Vector Machine Based Classification for False
  Positive Reduction in Mammographic Images”, Springer Lecture Note in Electrical Engineering,
  Vol 269, 2013
 • V. D. Nguyen, D. T. Nguyen, T. D. Nguyen, V. A. Nguyen, Q. D. Truong, “Filter-based
  Feature Selection and Support Vector Machine for False Positive Reduction in Computer-Aided
  Mass Detection in Mammograms”, The Proceedings of 7th International Conference on Machine
  Vision (ICMV 2014)
 • Viet Dung Nguyen, Minh Thao Le, Anh Duc Do, Hoang Hai Duong, Toan Dat Thai, Duc Hoa
  Tran, “An Efficient Camera-based Surveillance for Fall Detection of Elderly People”,
  Proceedings of 9th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA2014)
 • V. D. Nguyen, Q.D. Truong, M. D. Le,“Statistic-based Decision Rules for Detection of
  Circumscribed Masses in Mammograms”, Proceedings of 2014 19th International Conference on
  Digital Signal Processing (DSP 2014),
 • – Viet Dung Nguyen, Van Binh Nguyen, Van Thang Pham, “Kinect‐based Virtual Upper
  Extremity Rehabilitation Exercises for Patients after Stroke”, The Proceedings of 2nd KICS
  Korea-Vietnam International Workshop on Information and Communications, 2014
 • Hai Tuyen Nguyen, Cao Cuong Vu, Van Quyet Phan, Viet Dung Nguyen, The Dung Nguyen,
  “On Designing a System to Supervise Patient’s Vital Signs through Wireless Sensor Network”,
  The 5th International Conference on the Development of Biomedical Engineering, Vietnam,
  2014
 • – N. T. Dung, P. T. Nghia, D. Q. Long, N. V. Dung, N. T. Ha, “On Designing a System to
  Supervise Patient’s Vital Signs through Wireless Sensor Network”, The 5th International
  Conference on the Development of Biomedical Engineering, Vietnam, 2014
 • – Viet Dung Nguyen, Huynh Son Nguyen, Van Binh Nguyen, Tien Huy Nguyen, Thanh Binh
  Nguyen, Van Thang Phan, “Virtual Environment for Upper Arm Rehabilitation”, The 1st KISCHUST symposium, Vietnam, 2014
 • V. D. Nguyen, V. B. Nguyen, D. C. Hoang, “Game-based Virtual Rehabilitation System for
  Upper Extremity using Lowcost Camera”, The 8th International Conference on Biomedical
  Engineering (BMEiCON2015)
 • H. G. Nguyen, A.D. Hoang, V. S. Nguyen, V. D. Nguyen, “Fuzzy-based Treadmill Speed
  Control for Lower Extremity Rehabilitation of Patient after Stroke”, 2016 International
  Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC2016).
 • Giang Nguyen Hoai, Dung Hoang Anh, Dung Nguyen Viet, Son Nguyen Van, “Automation in
  training support for patients after stroke”, The 2016 National Conference on Electronics,
  Communications and Information Technology (REV2016)
 • – Hoang The Chien, Dang Ha Trang, Nguyen Viet Dung, Kinect-based Virtual Training System
  for Rehabilitation, 2017 Interational Conference on System Science and Engineering
  (ICSSE2017), Vietnam
 • – Ngoc Dung Bui, Binh T H Nguyen, Phuong Thao Cao, Nguyen Viet Dung, Adaptive Shadow
  Detection in Intelligent Transportation Systems using Gaussian Processes, International
  Conference on Information, System and Convergence Applications (ICISCA2018), Thailand
 • – Viet Dung Nguyen, Minh Dong Le, Fusion of Random Projection, Multi-Resolution Features
  and Distance Weighted K Nearest Neighbor for Masses Detection in Mammographic Images,
  Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, Vol. 10, 2018
 • Viet Dung Nguyen, Tien Dat Phung, Frangi Filter-based Finger Vein Pattern Extraction for
  Personal Authentication, 2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and
  Electronics (ICCE2018), Vietnam
 • Viet Dung Nguyen; Kimhuor Lim; Minh Dong Le; Ngoc Dung Bui, Combination of Gabor
  Filter and Convolutional Neural Network for Suspicious Mass Classification, 2018 22nd
  International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2018), Thailand
 • Viet Dung Nguyen, Thanh Hien Truong, Speeded-Up Robust Feature Descriptor for
  Endochromoscopy Images, 34th International Technical Conference on Circuits/Systems,
  Computers and Communications (ITC-CSCC 2019), Korea
 • Viet Dung Nguyen, Minh Quan Nguyen, Xuan Bach Nguyen, Thi Men Tran, Comparison of
  Background Subtraction Algorithms on Omnidirectional Camera, 2019 KICS Korea-Vietnam
  International Joint Workshop on Communications and Information Sciences, Vietnam
 • Viet Dung Nguyen, Thanh Hien Truong, Ha Anh Pho, Le Thu Thao Dao, Block Difference of
  Inverse Probabilities Features for Chromoendoscopy Image Classification, Springer Studies in
  Computational Intelligence, vol. 899, ISBN: 978-3-030-49536-7, 2020
 • Nguyen Duc Thang, Nguyen Tu Anh, Phan Huy Phu, Nguyen Hoang Phuong, Nguyen Viet
  Dung, Tran Vinh Duc, Quang H. Nguyen, Building a X-ray Database for Mammography on
  Vietnamese patients and automatic detecting ROI using Mask-RCNN, Springer Studies in
  Computational Intelligence, vol. 899, ISBN: 978-3-030-49536-7, 2020
 • – My Hanh Bui, Tuan Linh Le, Ngoc Cuong Nguyen, Thanh Binh Nguyen, Tien Doan Luu, Duy
  Chung Le, Tat Giao Vu, Thi Ly Ly Ngo, Thi Hong Xuyen Hoang, Duc Thang Nguyen, Tu Anh
  Nguyen, Huy Phu Phan,Duc Dan Nguyen, Hoang Phuong Nguyen, Viet Dung Nguyen, Vinh
  Duc Tran, Quang H. Nguyen, Anh Nguyen Deep Neural Networks for Mammograms
  Classification for Breast Cancer Screening, The Second International Conference on Artificial
  Intelligence and Computational Intelligence (AICI2021), Jan. 2021, Hanoi, Vietnam
 • Viet Dung Nguyen, Phuc Ngoc Pham, Le Thu Thao Dao, Minh Quan Nguyen, Thi Men Tran,
  Xuan Bach Nguyen, Incorporation of Panoramic View in Fall Detection Using Omnidirectional
  Camera, Springer Lecture Notes in Networks and Systems, ISBN 978-981-16-2093-5, 2021
error: Content is protected !!