Lịch bảo vệ BME DESIGN 2, 3 cho sinh viên lớp CTTT KTYS K65, 64  

Lịch bảo vệ BME DESIGN 2 cho sinh viên lớp CTTT KTYS K65

* Hội đồng số 1:

Thời gian: 8:00-10:00 ngày 17/03/2023 (thứ Sáu)

Phòng: C9 – 413

* Hội đồng số 2:

Thời gian: 8:00-10:00 ngày 17/03/2023 (thứ Sáu)

Phòng: C9 – 409

* Hội đồng số 3: 

Thời gian: 8:00-10:00 ngày 17/03/2023 (thứ Sáu)

Phòng: C9 – 401

Lịch bảo vệ BME DESIGN 3 cho sinh viên lớp CTTT KTYS K64

* Hội đồng số 1:

Thời gian: 10h00-12:00 ngày 17/03/2023 (thứ sáu)

Phòng: C9 – 413

* Hội đồng số 2: 

Thời gian: 10h00-12:00 ngày 17/03/2023 (thứ Sáu)

Phòng: C9 – 409

* Hội đồng số 3: 

Thời gian: 10h00-12:00 ngày 17/03/2023 (thứ Sáu)

Phòng: C9 – 401

Danh sách hội đồng: Link

BME DESIGN 2: HD BME Design 2 2022.1- DS HĐ – Website.xlsx

BME DESIGN 3: HD BME Design 3 2022.1- DS HĐ – Website.xlsx

Yêu cầu:

+ Join vào Teams để upload các tài liệu chuẩn bị cho buổi bảo vệ trước 17/03/2023

  • BME DESIGN 2

TEAMCODE: 0dk32mh

  • BME DESIGN 3

TEAMCODE: 9a77lhc

+ Upload Final Report  trên kênh General -> mục File -> Final Report – BME Design

Đặt tên file theo đúng mẫu (tạo 2 file)

Final Report – BME Design 3 – Adv Class 64 – First name Sv1 – Sv2 – Sv3 – GV HD.docx

Final Report – BME Design 3 – Adv Class 64 – First name Sv1 – Sv2 – Sv3 – GV HD.pdf

+ Upload Final Report lên qldt để GVHD đánh giá điểm quá trình.

+ Chuẩn bị slide báo cáo, một Poster A2 cho buổi bảo vệ theo thời gian và địa điểm trong thông báo.

Mẫu báo cáo Final report:

https://husteduvn.sharepoint.com/:w:/s/CTTTKTYSK65-BMEDESIGN/EWUJFHnz__1FjOinU739w2oBUVoIetTZEFy83UogDz6n9g?e=P6rZIO

Mẫu Poster:

https://husteduvn.sharepoint.com/:p:/s/CTTTKTYSK65-BMEDESIGN/ERwU9tdCQyFLixPdiJ-xzCUBK-8wekNBU3NviHsQC_u2aQ?e=oUIGoo&fbclid=IwAR37WZXWzqhAt5TSXMOlvKpGhUvh6BEChXiT17Lpi_4bhR8NpLwS7cp1yPM

 

 

 

error: Content is protected !!