Kế hoạch bảo vệ BME Design 2 và 4 học kỳ 2023.1

Học kỳ 2023.1 mỗi BME Design sinh viên sẽ báo cáo tại 1 hội đồng duy nhất.
Các nhóm sinh viên sẽ chuẩn bị poster, treo và trả lời các câu hỏi của hội đồng.   
Thời gian bảo vệ dự kiến là ngày 2102/2024. 
Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.

Sinh viên chuẩn bị poster và report theo template và nộp trên MS Teams.

error: Content is protected !!