PGS.TS Vũ Duy Hải

PGS.TS. Vũ Duy Hải

Phòng làm việc : 307 nhà C9

E-Mail: E-Mail:hai.vuduy@hust.edu.vn

Các môn giảng dạy

 • Mạch xử lý tín hiệu y sinh
 • Thiết bị điện tử y sinh I, II
 • Biomedical Instrumentation
 • BME Design
 • Health Information Systems

Quá trình đào tạo

 • 1997-2002: Đại học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • 2002-2004: Cao học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • 2007-2012: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Định hướng nghiên cứu chính

 • Công nghệ và thiết bị y sinh (Medical Devices and Technology)
 • Y tế số (Digital Health): AI for Health
 • Bệnh án điện tử đa phương tiện (I-EMR)
 • Bệnh viện điện tử (eHospital), Y tế từ xa (Telemedicine)

Các nghiên cứu đang thực hiện

 • Phát triển công nghệ đo lường các thông số huyết động bằng phương pháp ICG
 • Phát triển công nghệ đo lường chỉ số đường huyết bằng phương pháp không xâm lấn
 • Phát triển hệ thống hỗ trợ chẩn đoán sớm một số mặt bệnh ung thư dựa trên công nghệ AI trong xử lý dữ liệu bệnh án

Các bài báo đá công bố

 • Vu Duy Hai, Vu Anh Duc, Phan Dang Hung. The Combination of Observing PPG
  Signal and Analyzing the Morphology of Oscillometric in Measuring Non-Invasive
  Blood Pressure. 2020 IEEE Eighth International Conference on Communications and
  Electronics (ICCE), Phu Quoc, Vietnam, January 13 – 15, 2021, pp:597-602.
 • P. D. Hung, C. Q. Dan and V. D. Hai. Specifying respiratory noise in the ICG signal to
  measure hemodynamic parameters. 2020 IEEE International Conference on Multimedia
  Analysis and Pattern Recognition (MAPR), Ha Noi, Vietnam, 2020, pp. 1-6, doi:
  10.1109/MAPR49794.2020.9237783
 • Vu Duy Hai, Phan Dang Hung & Chu Quang Dan (2020). Modified electrode
  placements for measurement of hemodynamic parameters using impedance
  cardiography. Journal of Medical Engineering & Technology,
  DOI: 10.1080/03091902.2020.1799089
 • P. D. Hung, C. Q. Dan and V. D. Hai. Specifying respiratory noise in the ICG signal to
  measure hemodynamic parameters. 2020 IEEE International Conference on Multimedia
  Analysis and Pattern Recognition (MAPR), Ha Noi, Vietnam, 2020, pp. 1-6, doi:
  10.1109/MAPR49794.2020.9237783.
 • Vu Duy Hai, Phan Dang Hung & Chu Quang Dan (2020). Modified electrode
  placements for measurement of hemodynamic parameters using impedance
  cardiography. Journal of Medical Engineering & Technology,
  DOI: 10.1080/03091902.2020.1799089

 • Phan Dang Hung, Lai Huu Phuong Trung, Chu Quang Dan, Vu Duy Hai. A method of
  determining the respiratory noise signal in the ICG measurement components.
  Proceedings of 2019 KICS Korea-Vietnam International Vietnam Joint Workshop on
  Communications and Information Sciences, 20-22 November 2019, pp:61-65..
 • Vu Duy Hai, Nguyen Anh Duc, Vuong Ngoc Tan, Truong Xuan Thanh. Development a
  NIBP holter system from NIBP device combined with smartphone. Proceedings of 2019
  KICS Korea-Vietnam International Vietnam Joint Workshop on Communications and
  Information Sciences, 20-22 November 2019, pp:9-13.
 • Dao Viet Hung, Phan Dang Hung, Dinh Thi Nhung, Vu Duy Hai, Chu Quang Dan. A
  New Method of Measuring Impedance Cardiography for Cardiac Output Estimation by
  Directly Digitizing the High Frequency Modulated Signal at Lower Sampling Rate.
  Journal of Science and Technology, Technical Universities, No 131/2018. pp: 94-99.
 • Lai Huu Phuong Trung, Vu Duy Hai, Phan Dang Hung, Dao Viet Hung, Dao Quang
  Huan, Chu Quang Dan. A design of rheoencephalography acquisition system based on
  bioimpedance measurement as the basis for assessment of cerebral circulation. Journal
  of Science and Technology, Technical Universities, No 131/2018. pp: 87-93.
 • Phan Dang Hung, Vu Duy Hai, Dao Viet Hung, Chu Quang Dan, Dinh Thi Nhung, Lai
  Huu Phuong Trung. A Review of Techniques to Remove the Respiratory Noise for
  Cardiac Output Measurement Using Impedance Cardiography. Proceedings of the 7th
  International Conference on Communications and Electronics (ICCE), 18-20 July 2018,
  Hue, Vietnam, pp:505-510.
 • Vu Duy Hai, Lai Huu Phuong Trung, Pham Manh Hung, Dao Viet Hung, Pham Phuc
  Ngoc, Phan Dang Hung, Chu Quang Dan, Tran Quoc Vi (2020). Design of Noninvasive
  Hemodynamic Monitoring Equipment Using Impedance Cardiography. The 7th
  International Conference on the Development of Biomedical Engineering in Vietnam
  (BME7). IFMBE Proceedings, vol 69. Springer, Singapore, pp:3-9.
  https://doi.org/10.1007/978-981-13-5859-3_1
 • Vu Duy Hai, Pham Manh Hung, Lai Huu Phuong Trung, Dao Viet Hung, Nguyen Duc
  Thuan, Phan Dang Hung. Design of Software for Wireless Central Patient Monitoring
  System. 2017 International Conference on Information and Communications (ICIC).
  IEEE Xplore, DOI: 10.1109/INFOC.2017.8001675.
 • Nguyen T. Thuy, Tran T. Luyen, Tran T. T. Huyen, Chu T. Xuan, Chu V. Tuan, Vu
  Duy Hai and Mai A. Tuan (2018). Fabrication of Back Gate CNTFET toward the DNA
  2
  Sensor Application. The 6th International Conference on the Development of
  Biomedical Engineering in Vietnam (BME6). IFMBE Proceedings, vol 63. Springer,
  Singapore, pp:375-379. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4361-1_63
 • Phạm Mạnh Hùng, Vũ Duy Hải, Nguyễn Văn Khang. Phân loại tín hiệu điện cơ đồ kim
  bằng mạng nơron và kỹ thuật phân tích hồi quy logistic. Tạp chí Khoa học và Công
  nghệ các trường ĐH kỹ thuật, số 110, 2016 pp: 69-74.
 • Pham Phuc Ngoc, Vu Duy Hai, Pham Van Binh, Nguyen Duy Tung, Vu Thi Hanh,
  Nguyen Duc Thuan. Developement of Features Set for Classification of Imagery Hand
  Movement – Related EEG Signals. Journal of Science and Technology, Technical
  Universities, No 109/2015. pp: 43-48.
 • Lại Hữu Phương Trung, Vũ Duy Hải, Phạm Mạnh Hùng, Phạm Phúc Ngọc, Nguyễn
  Đức Thuận, Phạm Văn Bình. Một phương pháp đồng bộ dữ liệu điện não đồ với sự kiện
  vận động để trích xuất thông tin hữu ích. Tạp chí y học thực hành, số 959-2015 pp: 41-
  47.
 • . Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thái Hà, Vũ Duy Hải, Nguyễn Minh Đức. Thiết kế mạch
  thu nhận tín hiệu tim đồ trở kháng ngực (ICG) áp dụng để đo và theo dõi liên tục các
  thông số huyết động của tim. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nghiên cứu chế tạo và sản xuất
  trang thiết bị y tế. Hội thiết bị y tế Việt Nam 1-2015.
 • Tran Quang Thinh, Tran Thi Ha, Vu Duy Hai, Nguyen Hien, Mai Anh Tuan. Synthesis
  of coumarin derivatives based fluorescent dye towards the detection of cancer cell.
  Vietnam Journal of Chemistry, ISSN 0866-7144; v. 53(5) 2015; p. 641-646.
 • Phạm Mạnh Hùng, Vũ Mạnh Cường, Vũ Duy Hải, Lê Quang Thắng, Nguyễn Văn
  Khang. Phát triển một công cụ mới dùng trong việc định lượng tín hiệu điện cơ đồ kim.
  Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH kỹ thuật, số 103, 2014 pp: 37-42.
 • Vũ Duy Hải, Lại Hữu Phương Trung, Đào Quang Huân, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn
  Minh Đức. Thiết kế hệ thống pha dịch lọc đậm đặc tự động dùng trong điều trị thận
  nhân tạo. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin,
  ECIT2014, Nha Trang, 18-19/9/2014, pp: 317-322.
 • Phạm Mạnh Hùng, Vũ Duy Hải, Hoàng Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khang. Phát triển
  một số giải pháp thiết kế mạch để nâng cao chất lượng tín hiệu điện cơ đồ. Kỷ yếu Hội
  thảo quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin, ECIT2014, Nha Trang,
  18-19/9/2014, pp: 311-316.
 • Phạm Phúc Ngọc, Vũ Duy Hải, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Duy Tùng, Nguyễn Đức
  Thuận. Thiết kế hệ thống hỗ trợ tập luyện một bậc tự do và đo đạc thông số chuyển
  động ứng dụng cho phục hồi chức năng khớp khuỷu tay. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về
  Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin, ECIT2014, Nha Trang, 18-19/9/2014,
  pp: 153-157.
 • Pham Manh Hung, Vu Manh Cuong, Vu Duy Hai, Pham Phuc Ngoc, Nguyen Van
  Khang. Development of a Quantitative Electromyography Method for Diagnostic and
  Research Purposes. Journal of Science and Technology, No 101/2014, pp: 140-144.
 • Vũ Duy Hải. Giải pháp hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh từ xa dựa theo chuẩn DICOM trong
  y tế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH kỹ thuật, số 98, 2014, pp: 8-14.
 • Pham Phuc Ngoc, Vu Duy Hai, Nguyen Chi Bach, Nguyen Van Binh (2015). EEG
  Signal Analysis and Artifact Removal by Wavelet Transform. The 5th International
  Conference on Biomedical Engineering in Vietnam. IFMBE Proceedings, vol 46.
  Springer, Cham, pp:179-183. https://doi.org/10.1007/978-3-319-11776-8_44
 • Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thái Hà, Vũ Duy Hải. Thiết kế mạch thu nhận và xử lý tín
  hiệu điện tim đồ trở kháng ngực. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH kỹ
  thuật, số 97, 2013 pp: 57-62
 • B.S.Kelley, R.M.Unruh, B.R.Rigby, H.D.Vu, Toi.V.Vo (2013). Orthopedic-Based
  Biomechanics for Undergraduate Vietnamese Students. The 4th International
  Conference on Biomedical Engineering in Vietnam. IFMBE Proceedings, vol 49.
  Springer, Berlin, Heidelberg, pp:121-125. https://doi.org/10.1007/978-3-642-32183-
  2_31.
 • Nguyen Hoang Nga, Hwang Soo Lee, Vu Duy Hai. Enhanced Gaussian Mixture
  Modeling in YCrCb Color Space. Proceedings of the 4rd International Conference on
  Communications and Electronics (ICCE), 1-3th Aug 2012, Hue, Vietnam, pp: 604-607.
 • Vu Duy Hai, Nguyen Duc Thuan, Nguyen Minh Duc, Le Van Quyen, Dao Viet Hung,
  Pham Phuc Ngoc. Design of Automated Dialyzer and Bloodline Washing System and
  Quality Assessment of Dialyzer after Reprocessing for Reusing in Hemodialysis.
  Proceedings of the 4rd International Conference on Communications and Electronics
  (ICCE), 1-3th Aug 2012, Hue, Vietnam, pp: 647-651.
 • Vu Duy Hai, Nguyen Duc Thuan, Pham Phuc Ngoc. Automatic Retrieving Data from
  Medical Imaging Equipments and Evaluation Electronic Health Record Quality. Journal
  of Science and Technology, No 88/2012, pp: 30-35.
 • Pham P. Ngoc, Vu D. Hai, Nguyen D. Thuan, Pham M. Ha, Nguyen T.G. Chi, Nguyen
  A. Cuong. E-Prescription applies to e-hospital model. Proc. of the 1st International
  Sysposium on Engineering Physics and Mechanics, October 25-26, 2011, Ho Chi Minh,
  Vietnam.
 • Vu D. Hai, Nguyen D. Thuan, Pham P. Ngoc. Automatic Retrieving Data from Medical
  Equipments to Create Electronic Medical Record (EMR) for e-Hospital Model in
  Vietnam. Proc. of the 5th International Symposium on Bio and Medical Informatics and
  Cybernetics: BMIC 2011, July 19th
  – July 22nd, Orlando, Florida, USA. Vol II pp: 152-
  157
 • Thuan D. Nguyen, Hai D. Vu, John G. Webster, Amit J. Nimunkar. A web-based
  electronic medical records and hospital information system for developing countries.
  Journal of Health Informatics in Developing Countries (JHIDC), Vol 5, No 1 (2011) pp:
  155-170. Retrieved from https://www.jhidc.org/index.php/jhidc/article/view/58
 • Vũ Duy Hải, Nguyễn Đức Thuận, Đào Việt Hùng, Đào Quang Huân, Phạm Mạnh
  Hùng, Nguyễn Cao Luận, Nguyễn Hữu Dũng. Xây dựng quy trình tự động rửa quả lọc
  và dây dẫn máu để tái sử dụng trong điều trị thận nhân tạo tại Việt Nam. Tạp chí Khoa
  học và Công nghệ các trường ĐH kỹ thuật, số 80, 1/2011 pp: 16-21.
 • Nguyen Duc Thuan, Vu Duy Hai, Pham Phuc Ngoc. Design of a WiFi Central Patient
  Monitoring System. Proceedings of the 1st Korea-Vietnam Technical Seminar on
  Information and Communications (TSIC 2010), Dec 2010, Hanoi, Vietnam, pp: 144-
  147.
 • Vu Duy Hai, Nguyen Duc Thuan. Design of Laboratory Information System for
  Healthcare in Vietnam BK-LIS. International Conference on Communications and
  Electronics 2010. IEEE Xplore, DOI: 10.1109/ICCE.2010.5670692
 • Vu H.D., Nguyen T.D., Pham N.P., Hoang H.Q., Pham T.V. (2010). A Design of Renal
  Dataflow Control and Patient Record Management System for Renal Department
  Environment in Vietnam. The Third International Conference on the Development of
  Biomedical Engineering in Vietnam. IFMBE Proceedings, vol 27. Springer, Berlin,
  Heidelberg, pp:98-101. https://doi.org/10.1007/978-3-642-12020-6_24
 • Kelley B.S., Rigby B.R., Vu H.D. (2010). VEF-Sponsored HUT Biomechanics Course.
  The Third International Conference on the Development of Biomedical Engineering in
  Vietnam. IFMBE Proceedings, vol 27. Springer, Berlin, Heidelberg, pp:247-250.
  https://doi.org/10.1007/978-3-642-12020-6_62
 • Huy H.Q., Thuan N.D., Hai V.D. (2010). Building an Elearning Website for Biomedical
  Engineering Education. The Third International Conference on the Development of
  Biomedical Engineering in Vietnam. IFMBE Proceedings, vol 27. Springer, Berlin,
  Heidelberg, pp:251-254. https://doi.org/10.1007/978-3-642-12020-6_63
 • Vũ Duy Hải, Nguyễn Đức Thuận, Hoàng Quang Huy. Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu
  trong quản lý thông tin bệnh viện. Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, khoa học tự nhiên
  và công nghệ 25-2009, pp:205-210.
 • . Kelley B. S., Rigby B. R., Vu H. D. Teaching Engineering Biomechanics in Vietnam.
  Proceedings of the 2009 American Society of Engineering Education Gulf-Southwest
  Annual Conference, Waco, TX, USA 2009.
 • Nguyễn Đức Thuận, Vũ Duy Hải (2009). Xây dựng mô hình xử lý thông tin bệnh viện
  tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật. Số 69 năm
  2009, trang 6-10
 • Vũ Duy Hải, Nguyễn Đức Thuận. Thu nhận và quản lý dữ liệu xét nghiệm trên nền
  webserver ứng dụng trong bệnh viện điện tử. Tạp chí Khoa học và công nghệ các
  trường đại học kỹ thuật. Số 68 năm 2008, trang 28-34.
 • Vũ Duy Hải, Nguyễn Đức Thuận, Đinh Thị Nhung, Phạm Văn Thanh. Xây dựng phần
  mềm mô phỏng quá trình điều khiển và hiển thị các thông số của thiết bị theo dõi bệnh
  nhân. Tạp chí Khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật. Số 64 năm 2008,
  trang 19-24.
 • Nguyễn Đức Thuận, Vũ Duy Hải, Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Sỹ
  Dũng, Đinh Thị Nhung, Nguyễn Thu Vân, Phạm Văn Thanh. Xây dựng chương trình
  quản lý phòng khám siêu âm BK-USManager. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Ứng dụng
  công nghệ thông tin trong quản lý Bệnh viện VN-HISMANAG’08. Trung tâm tin học –
  Bộ Y tế. Hà Nội 1-2008, pp:167-172.
 • Vu Duy Hai, Nguyen Duc Thuan, Nguyen Thai Ha, Pham Manh Hung, Chu Duc
  Hoang, Pham Van Thanh. Designing Home-Care patient monitoring equipment.
  Proceedings of the second International conference on the development of Biomedical
  engineering in Vietnam, 7-2007, Hanoi, Vietnam, pp: 66-73.
 • Vu Duy Hai, Nguyen Duc Thuan, Pham Van Thanh. Building program to control and
  display biomedical parameters on DOS system of embeded PC with Vietnamese
  language display. Proceedings of the second International Conference on the
  development of Biomedical Engineering in Vietnam, 7-2007, Hanoi, Vietnam, pp: 97-
  104.
 • Vũ Duy Hải, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thái Hà. Xây dựng chương trình điều khiển
  và hiển thị các thông số sinh học trên máy tính. Hội nghị khoa học lần thứ 20 – ĐH
  Bách Khoa Hà nội – Tiểu ban Kỹ thuật Y sinh tháng 10-2006, Hà Nội, pp:55-60.
 • Vũ Duy Hải, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Văn Sáng, Bùi Thị Thu Hà. Xây dựng
  chương trình xử lý ảnh y tế theo chuẩn DICOM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các
  trường ĐH kỹ thuật số 58-2006, pp: 20-24.
 • Vũ Duy Hải, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thái Hà. Xây dựng chương trình tạo và dịch
  bản tin HL7 được ứng dụng trong hệ thống thông tin y tế. Tạp chí Khoa học và Công
  nghệ các trường ĐH kỹ thuật số 57-2006, pp: 69-72.
 • Nguyễn Đức Thuận, Đào Quang Huân, Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Việt Dũng, Vũ Duy
  Hải, Chử Đức Hoàng. Ứng dụng kỹ thuật số trong thiết kế chế tạo thiết bị điều trị Mắt.
  Hội nghị khoa học lần thứ 20 – ĐH Bách Khoa Hà nội – Tiểu ban Kỹ thuật Y sinh tháng
  10-2006, Hà Nội, pp: 23-27.
 • Nguyễn Đức Thuận, Đào Quang Huân, Lại Hữu Phương Trung, Vũ Duy Hải. Thiết kế
  máy điều trị dùng dòng Galvanic sử dụng công nghệ số. Hội nghị khoa học lần thứ 20 –
  ĐH Bách Khoa Hà nội – Tiểu ban Kỹ thuật Y sinh tháng 10-2006, Hà Nội, pp: 39-43.
 • Chử Đức Hoàng, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Việt Dũng, Vũ Duy Hải. Đo lường phân
  tích luồng dữ liệu của thiết bị theo dõi bệnh nhân và viết chương trình hiển thị trên máy
  tính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH kỹ thuật số 58-2006, pp: 15-19.
 • Nguyen Duc Thuan, Dao Quang Huan, Duong Trong Luong, Vu Duy Hai, Nguyen Viet
  Dung, Nguyen Thai Ha, Lai Huu Phuong Trung, Pham Ngoc Tien. Eyes treatment
  equipment applying digital technique. The 1st Shibaura Institute of Technology – Hanoi
  University of Technology Joint Symposium, 10-2005, Hanoi, Vietnam, pp:1-4.
error: Content is protected !!