TS Phạm Phúc Ngọc

 

TS. Phạm Phúc Ngọc

 

Phòng làm việc : 419 – C9

E-Mail: ngoc.phamphuc@hust.edu.vn

Các môn giảng dạy

 • Hệ thống thông tin Y tế Hospital Information System
 • Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Phục hồi chức năng Kỹ thuật điện tử BME Design
 • Chương trình tiên tiến An toàn điện và An toàn Bức xạ trong Y tế Điện tử Y sinh

Quá trình đào tạo

 • 9/2000 – 9/2005 Học Đại học ở trường Đại học Bách Khoa Hà nội
 • 9/2006 – 10/2007 Học Cao học tại trường Đại học Keele, Anh
 • 31/10/2011 – 31/10/2016 Nghiên cứu sinh. Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử – Trường ĐH BKHN.
 • 12/2007 – nay Giảng viên tại Bộ môn Công nghệ Điện tử & Kỹ thuật Y sinh – Viện Điện tử Viễn thông – Trường Đại học Bách Khoa Hà nội

Định hướng nghiên cứu chính

 • Xử lý tín hiệu Y sinh
 • Hệ thống thông tin trong y tế
 • Kỹ thuật Phục hồi chức năng Thiết bị Y sinh

Các nghiên cứu đang thực hiện

 • Nghiên cứu mô hình giao tiếp não – máy tính BCI
 • Hệ thống thông tin trong Y tế
 • Phân tích và xử lý tín hiệu điện não liên quan đến sóng não P300
 • Phân tích và xử lý tín hiệu điện não liên quan đến cảm xúc ở người
 • Phân tích và xử lý tín hiệu điện não trong điều trị bệnh
 • Phân tích các chức năng não dựa trên tín hiệu điện não đồ
 • Thiết kế các thiết bị đo các thông số vận động và hỗ trợ vận động ứng dụng trong phục hồi chức năng

Các bài báo đã được công bố

 • Ngoc Phuc Pham, Hieu Duc Nguyen, Diep My Nguyen, Vi Quoc Tran, Quan Van Do,
  Hung Manh Pham (2019). “Wireless Fall Warning System with Real-Time Motion
  Monitoring”. Tạp chí Khoa Học & Công nghệ các trường Đại Học Kỹ thuật. Journal of
  Science & Technology.
 • Phạm Phúc Ngọc, Phạm Văn Bình (2017). “Classification of three class hand imagery
  movement with the application of 2-stage SVM classifiers”. Tạp chí Khoa Học & Công
  nghệ các trường Đại Học Kỹ thuật. Journal of Science & Technology 123 (2017), pp.
  048-053.
 • Phạm Phúc Ngọc, Vũ Duy Hải, Phạm Văn Bình, Nguyễn Duy Tùng, Vũ Thị Hạnh,
  Nguyễn Đức Thuận (2015). “Developement of features set for classification of imagery
  hand movement – related EEG signals”. Tạp chí Khoa Học & Công Nghệ các Trường
  Đại học Kỹ thuật. J. Sci. and Tech. ISSN 2354-1083, Vol.109. pp43-48.
 • Lại Hữu Phương Trung, Vũ Duy Hải, Phạm Mạnh Hùng, Phạm Phúc Ngọc, Nguyễn
  Đức Thuận, Phạm Văn Bình. (2015). “Một phương pháp đồng bộ dữ liệu điện não đồ
  với sự kiện vận động để trích xuất thông tin hữu ích”. Tạp chí Y học thực hành. Bộ Y tế.
  ISSN 1859 – 1663. Số 960, pp41-47.
 • Phạm Mạnh Hùng, Vũ Mạnh Cường, Vũ Duy Hải, Phạm Phúc Ngọc, Nguyễn Văn
  Khang; (2014), “Development of Quantitative Electromyography Method for Diagnostic
  and Research Purposes”. Journal of Science and Technology, No.101.
 • Vu Duy Hai, Nguyen Duc Thuan, Pham Phuc Ngoc (2012). “Automatic Retrieving Data
  from Medical Imaging Equipments and Evaluation Electronic Health Record Quality”.
  Journal of Science and Technology, No 88-2012, pp: 30-35

Hội nghị

 • Ngoc Phuc Pham*, Hung Viet Dao, Ha Ngoc Phung, Huy Van Ta, Nam Hoang Nguyen,
  Tram Thi Hoang (2018). Classification Different Types of Fall For Reducing False
  Alarm Using Single Accelerometer, ICCE, pp.316-321.
 • Ngoc Phuc Pham*, Thanh Thi Tran, Ha Ngoc Phung, Thuan Duc Nguyen (2018).
  English Alphabetic Characters Recognition Through P300 EEG Signal, ICCE, pp.483-
  487.
 • Phạm Phúc Ngọc, Vũ Duy Hải, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Duy Tùng, Nguyễn Đức
  Thuận (2014). “Thiết kế hệ thống hỗ trợ tập luyện 1 bậc tự do và đo đạc thông số
  chuyển động ứng dụng cho phục hồi chức năng khớp khuỷu tay”. Hội thảo quốc gia
  2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT2014),18-19/9/2014,
  pp153-157
 • Pham Phuc Ngoc, Vu Duy Hai, Nguyen Chi Bach, Pham Van Binh (2014). “EEG
  SIGNAL ANALYSIS AND ARTIFACT REMOVAL BY WAVELET TRANSFORM”
  5th International conference on the development of biomedical Engineering. BME
  HCM2014, Vol. 46. pp.242-246
 • M. P. Nguyen, Q. A. Nguyen, V. D. Nguyen, P. N. Pham (2013). “Design an
  Exoskeleton Model for Upper Arm Rehabilitation Controlled by Surface
  Electromyography – A Feasible Study” IERI Lecture Notes in Information Technology.
  Vol 39. ISSN 2070-1918
 • Vu Duy Hai, Nguyen Duc Thuan, Nguyen Minh Duc, Le Van Quyen, Dao Viet Hung,
  Pham Phuc Ngoc. (2012). “Design of Automated Dialyzer and Bloodline Washing
  System and Quality Assessment of Dialyzer after Reprocessing for Reusing in
  Hemodialysis”. Proceedings of the 4rd International Conference on Communications
  and Electronics (ICCE), 1-3th Aug 2012, Hue, Vietnam, pp: 647-651
 • Pham P. Ngoc, Vu D. Hai, Nguyen D. Thuan, Pham M. Ha, Nguyen T.G. Chi, Nguyen
  A. Cuong. (2011). “E-Prescription applies to e-hospital model”. Proc. of the
  1st International Sysposium on Engineering Physics and Mechanics, October 25-26,
  2011, Ho Chi Minh, Vietnam
 • Vu D. Hai, Nguyen D. Thuan, Pham P. Ngoc. (2011). “Automatic Retrieving Data from
  Medical Equipments to Create Electronic Medical Record (EMR) for e-Hospital Model
  in Vietnam”. Proc. of the 5th International Symposium on Bio and Medical Informatics
  and Cybernetics: BMIC 2011, July 19th – July 22nd, Orlando, Florida, USA. Vol II pp:
  152-157.
 • Nguyen Duc Thuan, Vu Duy Hai, Pham Phuc Ngoc. (2010). “Design of a WiFi Central
  Patient Monitoring System”. Proceedings of the 1st Korea-Vietnam Technical Seminar
  on Information and Communications (TSIC 2010), Dec 2010, Hanoi, Vietnam, pp: 144-
  147
 • . Hai D. Vu, Thuan D. Nguyen, Ngoc P. Pham, Huy Q. Hoang and Thanh V. Pham.
  (2010). “A Design of Renal Dataflow Control and Patient Record Management System
  for Renal Department Environment in Vietnam”. Proceedings of the 3rd International
  Conference on the Development of BME in Vietnam, 11-14th Jan 2010, Ho Chi Minh,
  Vietnam pp: 97-100.
error: Content is protected !!