Ths Hoàng Quang Huy

ThS Hoàng Quang Huy

 

Phòng làm việc : 308A-C9

Tel: +84-912-83 44 22

E-Mail: huy.hoangquang@hust.edu.vn

Website : lab.ibme.dev

Môn học giảng dạy

 • Introduction to engineering
 • Cấu kiện Điện tử
 • Kỹ thuật Điện tử
 • BME Design
 • Hệ thống thông tin y tế
 • Xử lý ảnh y tế (Lab)

Quá trình đào tạo

 • Đại học: 1997-2002 Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Thạc sĩ: 2004-2006  Đại học Bách Khoa Hà Nội

Các hướng nghiên cứu chính

 • Hệ thống thông tin y tế : HIS, RIS, PACS
 • Bệnh án điện tử EMR
 • Xử lý ảnh y tế
 • Web và Mobile app
 • Bệnh viện thông minh

Các bài báo đã công bố

 • Vu Tran, Khanh Pham, Hoang Huy, Thanh Han Trong, Dung Nguyen Tuan and Huong Pham “An Improved Automatic Lung Segmentation Algorithm for Thoracic CT Image Based on Features Selection”, International Conference on Intelligent System & Network (ICISN), 2021
 • Vu Tran, Tung Trinh, Huyen Nguyen, Hieu Tran, Kien Phan, Hoang Huy and Huong Pham “Lung sounds classification using wavelet reconstructed sub-bands signal and machine learning”, International Conference on Intelligent System & Network (ICISN), 2021
 • Vu Tran, Huong Pham, Lam Ninh, Khanh Le, Hoang Huy and Hao Nguyen “Designing system of receiving and processing urine flow rate for the diagnosis of benign prostate enlargement”, International Conference on Intelligent System & Network (ICISN), 2021
 • Nguyen Trung Kien, Tran Anh Vu, Hoang Quang Huy “A Design on Center-of-Mass Measuring Device”, International Journal of Science and Research (IJSR), vol.8, 2019, pg. 1407-1411
 • Tran Anh Vu, Hoang Quang Huy, Nguyen Anh Tu, Le Van Tuan, Le Viet Khanh, Pham Thi Viet Huong “The models of Relationship Between Center of Gravity of Human and Weight, Height and 3 Body’s Indicators (Chest, Waist and Hip)”, Journal of Science and Technology, Vol 139, 2019, pg. 57-61
 • Hoang Quang Huy, Tran Anh Va, Nguyen Thu Phương, Nguyen Khai Hưng, Đo Dong Son, Dang Thu Huong, Bui Van Dinh, A design of a Vestibular Disorder evaluation system, The 4th International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering, 2020
error: Content is protected !!